raadspraak

Aanbieding initiatiefvoorstel Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met lef

Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de raad een duurzaamheidsconferentie/klimaattop georganiseerd. Deze top trok veel belangstelling vanuit de Alphense samenleving. De conferentie werd afgesloten met een green statement waarin alle betrokkenen worden opgeroepen te komen tot een actieprogramma voor duurzaamheid. Om te bereiken dat er door de gemeente extra inzet voor duurzaamheid wordt ontwikkeld is door een grote groep fracties uit de raad een initiatiefvoorstel opgesteld, waarin het college wordt gevraagd een doorbraakprogramma op te stellen waarin concrete acties  worden opgenomen, welke er toe moeten leiden, dat op het terrein van duurzaamheid/klimaat Alphen aan den Rijn uiterlijk in 2050 energieneutraal zal zijn. Het initiatiefvoorstel is aan de voorzitter van de raad aangeboden, die het aan het college zal voorleggen om daarop te reageren (wensen en bedenkingen). In de raadscyclus van maart 2017 zal het initiatief politiek behandeld worden en zal daarna het college het gevraagde actieprogramma  gaan voorbereiden.

Onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties

De raad laat onderzoek doen naar nieuwe woningbouwlocaties in en rond de stad om de vraag naar stedelijk wonen op te vangen. In de kernen blijkt voldoende mogelijkheid om de vraag naar woningen daar op te vangen. Dit ligt anders voor de stad Alphen aan den Rijn. De vraag naar woningen in een stad blijft groeien, ook vanuit de regio om ons heen. De stad Alphen biedt te weinig mogelijkheden om deze toenemende vraag naar stedelijke woningen op te vangen. De vraag is: welke locaties in en rond de stad zijn geschikt om in deze woningbehoefte te voorzien? Locaties die in ieder geval onderzocht worden op de voor- en nadelen zijn De Gnephoek, het gebied ten noorden van de Ridderbuurt, het Steekterweggebied, het gebied ten noorden van de Heuvelweg en de Alphense Polder (Oostkanaalweg). In het onderzoek worden verschillende groeiscenario’s uitgewerkt. Ook wordt onderzocht of vraag naar woningen voor een deel binnen de dorpskernen kan worden opgevangen.

De resultaten van het verkennende onderzoek zullen zo mogelijk voor de zomer 2017 worden opgeleverd. Op basis daarvan zal vervolgens de bevolking van Alphen aan den Rijn bij de uitkomsten van de verkenning betrokken worden en kan het college daarna een voorstel aan de raad voorleggen. De raad kan aan de hand daarvan zijn besluit over nieuwe woningbouwlocaties nemen.

Voorbereidingsbesluit Rijnhaven Oost 2017

Besloten is om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied van het Rijnhaven Oost, waardoor het gebied geschikt blijft voor beoogde toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Herziening bestemmingsplan Sierteeltgebied – zonneweide Voorweg 94 Hazerswoude-Dorp

De raad heeft de partiële herziening van het bestemmingsplan Sierteeltgebied – zonneweide Voorweg 94 vastgesteld. Hiermee kan een zonneweide op het perceel Voorweg 94 in Hazerswoude-Dorp worden gerealiseerd. Op het perceel, met een omvang van ca. 2 ha., wordt een zonneweide gerealiseerd, bestaande uit 6.250 zonnepanelen met een totaal beoogd vermogen van ca. 1.4 MW. Ook de gemeente gaat de groene stroom van deze zonneweide gebruiken voor haar eigen gebouwen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente om zoveel mogelijk groene energie binnen de eigen gemeentegrenzen op te wekken en te gebruiken.

Ruimte-voor-Ruimte regeling binnen het boom- en sierteeltconcentratiegebied Greenport Regio Boskoop

De gemeenteraad heeft de notitie Ruimte-voor-Ruimte regeling binnen het boom- en sierteeltconcentratiegebied Greenport Regio Boskoop vastgesteld. Een Ruimte-voor-Ruimte regeling is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Het aantal sierteeltbedrijven in Greenport Boskoop zal de komende jaren verder dalen. Veel bedrijfsgebouwen komen leeg staan. De vraag is dan: Wat doen we met grond en (oude) bedrijfsbebouwing? De Ruimte-voor-Ruimte regeling kan hiervoor uitkomst bieden. Voor een stoppende kweker biedt deze regeling een kans om de bedrijfslocatie te saneren in ruil voor bouwrechten. De voorwaarden hiervoor staan in de beleidsnotitie.

Informatiemarkt Dierenwelzijn

Op 9 februari is er een informatiemarkt over dierenwelzijn geweest. In de raad van oktober 2016 is de motie van SP over dierenwelzijn aangehouden. Doel was om eerst via een informatiemarkt meer inzicht te krijgen in de betrokkenen bij Dierenwelzijn: wat zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden en welke andere organisatie zijn betrokken? De gemeentelijke taken op het gebied van dierenwelzijn worden uitbesteed aan diverse partijenpartijen: Dierenbescherming, 144-red een dier, Vervoer Dierenambulance, Dierenartsen, Asiel Hoeve Beestenspul. Naast de wettelijke taken, wordt ook langere opvang verzorgd en is aandacht voor preventie, aanpak zwerfkatten en zorg voor in het wild levende dieren.

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft op 15 februari vergaderd. Een aantal onderwerpen is daarbij aan de orde geweest, waaronder taxaties en hoe om te gaan met gunning bij grondverkoop. De Auditcommissie had eerder om uitleg gevraagd hoe het komt dat bij de verkoop van grond waarde moet worden afgeboekt, terwijl het uitgangspunt voor de grondexploitaties is dat de gronden worden gewaardeerd c.q., getaxeerd op “marktwaarde” Dan zou afboeken niet nodig zijn. Verder is het normenkader vastgesteld voor de accountscontrole op de jaarrekening 2016. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente.

En de pen is voor ….Robin van Heusden

Ik ben Robin van Heusden, 42 jaar oud en gemeenteraadslid voor Nieuw Elan.Ik ben geboren in Alphen aan den Rijn en woon hier al heel mijn leven met veel plezier. Ik ben getrouwd met Judith en trotse vader van 3 jongens. Ik luister graag muziek en bezoek regelmatig concerten. Tot enkele jaren geleden deed ik veel aan hardlopen, met als hoogtepunt de Marathon van Rotterdam in 2010. Ook de 20 van Alphen stond jaarlijks op mijn lijstje. Naast gemeenteraadslid werk ik al bijna twintig jaar voor Ipse de Bruggen, waarvan nu 10 jaar als leidinggevende. Hierin zoek ik graag naar uitdagingen, mogelijkheden en talenten van mensen. Om dit te bereiken ontmoet ik veel mensen en zoek ik continu naar verbindingen. Het zoeken naar verbindingen is mijn persoonlijke drijfveer om het werk als gemeenteraadslid goed te kunnen uitvoeren.

Motie of amendement: hoe zit dat ook al weer?

Ieder raadslid kan in een raadsvergadering een motie indienen. In de motie staat een wens, verzoek of opdracht. Een motie kan aansluiten bij een agendapunt van de vergadering. In dat geval behandelt de raad de motie tegelijk met dat agendapunt. Maar een motie kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dat wordt dan ‘een motie vreemd aan de orde van de dag’ genoemd. De bespreking van zo’n motie gebeurt nadat alle geagendeerde onderwerpen zijn afgehandeld. De indiener van een motie geeft een korte uitleg, waarna de andere raadsleden zeggen wat ze van de motie vinden. Na het debat over het onderwerp, wordt over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie meestal uitgevoerd door het college. Een aangenomen motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Hoewel een motie een uitspraak van de raad is, is het college niet verplicht de motie uit te voeren. Dit kan dan wel politieke nadelige consequenties hebben voor het college of individueel collegelid.

Soms wordt een motie “aangehouden”. Dat betekent dat men er later op terug wil komen, als bijvoorbeeld meer informatie beschikbaar is.

Een amendement is een wijziging in de tekst van een voorstel dat in de raadsvergadering besproken wordt. De tekst van een amendement moet zo zijn dat dit direct kan worden opgenomen in het voorgenomen besluit. Een wijziging kan bijvoorbeeld zijn dat de raad niet 1 maar 2 miljoen beschikbaar stelt voor de bouw van een school. Door het indienen van amendementen kunnen raadsleden hun stempel drukken op de besluitvorming. Ook een amendement moet bij meerderheid worden aangenomen.

Vooruitblik

In maart staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda’s van de commissievergaderingen: duurzaamheid, aanbesteding jeugdhulp, bestemmingsplan Kalverdans Boskoop, heroriëntatie buurt- en dorpshuizen, bestemmingsplan Alphen stad, Veiligheid en coffeeshops. Kijk op de website voor de exacte agenda en tijdstippen van vergaderen.

Reacties

reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.